Obchodní podmínky

ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „Občanský zákoník“)

spolku

DNES POMÁHÁM, z.s.

IČO: 07314795

se sídlem Přední 987/5c, Černovice, 618 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L, vložka 25161

Kontaktní údaje:

Adresa: Přední 987/5c, Černovice, 618 00 Brno
Telefon: +420 601 104 255

E-mail: info@dnespomaham.cz 

(dále jen „Provozovatel„)

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Provozovatel je spolkem založeným za účelem dobročinné činnosti spočívající zejména v: 
 1. prodávání různých předmětů, přičemž výtěžek z prodeje bude darován potřebným,
 2. pořádání dobročinných akcí,
 3. pořádání dobročinných koncertů, přednášek apod.
 1. Zákazníkem je pouze spotřebitel ve smyslu § 419 Občanského zákoníku (dále jen „Zákazník“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít smlouvu, je právnickou osobou či osobou, jež při uzavírání smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 2. Provozovatel provozuje jako jednu z dobročinných akcí ve smyslu odst. 1.1 písm. b) těchto obchodních podmínek (dále jen „Obchodní podmínky“) benefiční událost s názvem Show and the City, která sestává zejména z módních přehlídek a z uměleckých vystoupení známých interpretů (dále jen „Akce“).
 3. K účasti na Akci musí Zákazník od Provozovatele zakoupit elektronickou vstupenku s unikátním kódem, kterou se při vstupu na Akci prokáže a z jejíž ceny Provozovatel odvede předem určenou část na dobročinné účely (dále jen „Vstupenka“).
 4. Vstupenku obdrží Zákazník od Provozovatele na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“).
 5. Smlouvou se Provozovatel zavazuje vystavit Zákazníkovi Vstupenku po zaplacení její ceny a zajistit a umožnit Zákazníkovi po předložení Vstupenky účast na Akci. Zákazník se Smlouvou zavazuje ve lhůtě splatnosti uhradit cenu Vstupenky.
 6. Tyto Obchodní podmínky upravují vztahy a stanovují vzájemná práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka (dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
 7. Ustanovení odchylná od těchto Obchodních podmínek si Smluvní strany mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 8. Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva není uzavírána písemně s vlastnoručními podpisy Smluvních stran.
 1. REZERVACE VSTUPENKY
  1. Rezervaci Vstupenky (dále jen „Rezervace“) může Zákazník učinit výhradně prostřednictvím webového rozhraní Provozovatele na adrese www.showandthecity.cz (dále jen „Portál“), a to kompletním vyplněním rezervačního formuláře obsahujícího následující údaje:
 1. jméno a příjmení Zákazníka,
 2. kontaktní e-mail Zákazníka,
 3. telefonní číslo Zákazníka,
 4. požadovaný sektor k sezení,
 5. počet Vstupenek.
 1. Před odesláním Rezervace Provozovateli může Zákazník kontrolovat a měnit údaje, které do rezervačního formuláře již zadal, přičemž je mu umožněno zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávaní dat do tohoto formuláře.
 2. Rezervace je Zákazníkem odeslána Provozovateli okamžikem klepnutí na tlačítko „Odeslat“ v rezervačním formuláři.
 3. Odesláním Objednávky Zákazník mimo jiné stvrzuje, že:
 1. je seznámen s informacemi o Akci, na kterou činí Rezervaci,
 2. je svéprávný k uzavření Smlouvy, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, 
 3. veškeré údaje, které předává Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 4. se náležitě a dostatečně seznámil s obsahem svých práv a povinností plynoucích ze Smlouvy a Obchodních podmínek.
 5. Provozovatel je oprávněn ověřit si Rezervaci učiněnou Zákazníkem a za tímto účelem Zákazníka kontaktovat. Nebude-li v takovém případě Rezervace ověřena (z důvodu nedostatečné součinnosti ze strany Zákazníka), může ji Provozovatel odmítnout. O této skutečnosti pak bude Zákazník Provozovatelem vyrozuměn odesláním zprávy na kontaktní e-mail Zákazníka.
 1. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Zákazníkovi Provozovatelem doručeno na jeho kontaktní e-mail potvrzení o přijetí Rezervace s pokyny k platbě (dále jen „Potvrzení“). Potvrzení představuje vyhotovení uzavřené Smlouvy ve smyslu ustanovení § 1822 odst. 2 Občanského zákoníku. Přílohou Potvrzení jsou Obchodní podmínky, jež tvoří nedílnou přílohu Smlouvy.
  2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při užití těchto komunikačních prostředků v souvislosti s uzavřením Smlouvy (zejména náklady na internetové připojení) si hradí Zákazník sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  3. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná.
 1. CENA VSTUPENKY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Portál obsahuje informace o ceně Vstupenky (dále jen „Cena“). Provozovatel není plátce DPH, Cena je proto uvedena bez DPH a nebude k ní DPH připočítáváno.
  2. Zákazník není povinen hradit náklady na balení ani žádné další související poplatky, není-li výslovně stanoveno jinak. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
  3. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portále. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše Ceny nemá Provozovatel skutečnou vůli Smlouvu za takovýchto podmínek uzavřít. V případě, kdy bude uzavřena Smlouva se zjevně chybnou Cenou, zavazuje se Provozovatel tuto skutečnost Zákazníkovi oznámit bez zbytečného odkladu poté, co chybu zjistí. V tomto případě Smlouva uzavřena nebyla z důvodu neexistence vůle na straně Provozovatele. Nedojde-li mezi Provozovatelem a Zákazníkem k dohodě o způsobu řešení neplatnosti Smlouvy, vrátí Provozovatel Zákazníkovi Cenu.
  4. Cenu lze uhradit pouze bezhotovostně bankovním převodem na účet Provozovatele č. 2401487218/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet Provozovatele“).
  5. Cena je splatná do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy, ustanovení § 2119 Občanského zákoníku se nepoužije.
  6. Závazek Zákazníka uhradit Cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Provozovatele.
  7. Není-li platba připsána na Účet Provozovatele ve lhůtě splatnosti dle odst. 4.5. těchto Obchodních podmínek, ruší se Smlouva od počátku.
  8. Souhlasí-li s tím Zákazník, vydá mu Provozovatel potvrzení o přijetí platby ve formě účetního dokladu. Stane-li se Provozovatel plátcem DPH, bude potvrzení splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 26 odst. 3 ZDP souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
  9. V případě, že Provozovatel je nebo v budoucnu bude povinen k evidenci tržeb ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v účinném znění (dále jen „Zákon o evidenci tržeb“), Provozovatel vystaví Zákazníkovi elektronický doklad o zaplacení obsahující náležitosti podle Zákona o evidenci tržeb. S vyhotovením elektronického dokladu o zaplacení Zákazník výslovně souhlasí. V tomto případě Provozovatel plní informační povinnost: „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
  10. Provozovatel neprodleně po připsání částky odpovídající Ceně na Účet Provozovatele toto Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou a zároveň vystaví Zákazníkovi Vstupenku, kterou mu zašle na jeho e-mailovou adresu.
 1. PRÁVA ZÁKAZNÍKA Z VADNÉHO PLNĚNÍ PROVOZOVATELE
  1. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku). V případě, že Provozovatel plní vadně a jde-li o vadu odstranitelnou, má Zákazník právo na opravu či na doplnění toho, co chybí. V případě, že Provozovatel plní vadně a nejde-li o vadu odstranitelnou, má Zákazník právo na odstoupení od smlouvy či na přiměřenou slevu z Ceny.
  2. Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po doručení Vstupenky její správnost a úplnost (především název Akce, místo a čas konání Akce, cenu a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenky je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich doručení, a to na e-mailovou adresu uvedenou na Portále.
 1. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Odstoupení Zákazníka od Smlouvy
   1. Zákazník má dle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku pro případ, že byla smlouva uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.
   2. Odstoupí-li Zákazník od smlouvy dle předchozího odstavce, nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží Provozovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
   3. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který Provozovatel nabízí, vrátí Provozovatel Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
   4. Zákazník však nemůže od Smlouvy odstoupit v případě dle § 1837 písm. j) Občanského zákoníku, tj. tehdy, jde-li o smlouvu o využití volného času a podnikatel tato plnění poskytuje v určitém termínu. Zákazník tudíž nemůže odstoupit od Smlouvy, neboť se jedná o smlouvu dle § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.
  2. Odstoupení Provozovatele od Smlouvy
   1. Provozovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
    1. technickou chybou byla na Portále uvedena zcela zjevně chybná Cena,
    2. konání Akce brání závažná provozní překážka na straně Provozovatele (například onemocnění hlavních účinkujících na Akci, havárie v místě konání Akce apod.),
    3. uskutečnění Akce se stane objektivně nemožným nebo protiprávním,
    4. z důvodu zásahu vyšší moci.
   2. Oznámení o odstoupení od Smlouvy je Provozovatel povinen zaslat na kontaktní e-mailovou adresu Zákazníka. Okamžikem odeslání tohoto oznámení je odstoupení vůči Zákazníkovi účinné.
   3. Provozovatel je povinen vrátit uhrazenou Cenu ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy na bankovní účet Zákazníka, který Zákazník Provozovateli za tímto účelem sdělí, případně způsobem, jakým byla Cena Zákazníkem uhrazena.
 1. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDOST A UŽÍVÁNÍ PORTÁLU
  1. Obsah webových stránek umístěných na Portále (texty včetně Obchodních podmínek, fotografií, obrázků, log, programových vybavení a dalšího) je chráněn autorským právem Provozovatele nebo právy dalších osob. Obsah Zákazník nesmí měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu Provozovatele či oprávněných osob. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů umístěných na Portále.
  2. Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání Portálu Zákazník nesmí používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
  3. Pokud se Zákazník při užívání Portálu dopustí jakéhokoliv protiprávního jednání, vyhrazuje si Provozovatel oprávnění omezit, pozastavit nebo ukončit přístup Zákazníka na Portál, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je Zákazník dále povinen Provozovateli uhradit veškerou újmu, která tímto jednáním vznikla.
  4. Provozovatel upozorňuje Zákazníka na to, že kliknutím na některé odkazy na Portále může dojít k opuštění tohoto Portálu a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.
 1. KONTROLA PROVOZOVATELE, MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ, STÍŽNOSTÍ
  1. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).
  2. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.
  3. V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Zákazníkem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. 
  4. Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu uvedeného v úvodu těchto Obchodních podmínek. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu, např. Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Tř. Karla IV. 430, 500 02 Hradec Králové, web: www.konzument.cz, email: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 495 215 266).
  5. Pro podání stížnosti a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů lze rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Nové znění Obchodních podmínek bude zpřístupněno na Portále.
  2. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
  3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že pokud Smlouvu uzavírá v době pandemie virového či jiného onemocnění, mohou být přijata opatření k omezení kapacit na uzavřených akcích, případně jejich úplné zrušení (dále jen „Opatření“). Opatření mohou způsobit, že Zákazník nebude schopen využít Vstupenku. Provozovatel doporučuje, aby Zákazníci před uzavřením Smlouvy zhodnotili aktuální epidemiologickou situaci a zvážili veškerá rizika z toho plynoucí. Provozovatel neodpovídá za škodu či nemajetkovou újmu Zákazníka vzniklou v důsledku pandemie či Opatření.
  4. Provozovatel si vyhrazuje změnu termínu Akce z důvodu přijetí Opatření. V takovém případě však musí být Akce uskutečněna nejpozději do dvou let od původního termínu Akce.
  5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že  veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze Smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva.
  6. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem, případně zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště.
  7. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v Obchodních podmínkách stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Zákazníkovi je doručováno na e-mailovou adresu Zákazníka, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Zákazníka. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
  8. Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu.
  9. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
  10. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Provozovatel Smlouvu a Obchodní podmínky zašle Zákazníkovi elektronicky. Na žádost Zákazníka Provozovatel zašle Smlouvu a Obchodní podmínky vytištěné poštou, přičemž může od Zákazníka žádat úhradu nákladů s tím spojených.
  11. Obchodní podmínky jsou, není-li smluvně mezi Provozovatelem a Zákazníkem sjednáno jinak, platné a účinné od 25. 9. 2020.
  12. Upravují-li Obchodní podmínky práva a povinnosti Zákazníka ze Smlouvy uzavřené před účinností těchto Obchodních podmínek pro Zákazníka výhodněji než Obchodní podmínky, kterými se řídí daná Smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto Obchodních podmínek.

V Brně, dne 25. září 2020